актуална политика, новини

 

 

Меню

Държава ли е държавата, в която няма правосъдие

 

                                                         Проф. Велко Вълканов

 

         Предлагам на вниманието ви един от случаите на отказ от правосъдие в нашата държава.

На 14 юни 2012 г. по електронната поща изпратих до главния прокурор г-н Борис Велчев следното писмо:   

Уважаеми г-н Велчев!
Предлагам на вниманието Ви тук приложената моя статия "Политическото безсрамие в действие", публикувана във в. "Нова зора" от 5 юни т.г. В статията отново се поставя въпросът  за наказателната отговорност  на г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България,  който в състоял се през м. януари 2011 г. разговор с г-н Ваньо Танов -  директор  на Агенция "Митници",   умишлено склонява последния  да  наруши, респ. да не изпълни  служебните си задължения с цел да набави другиму (собственика на бирена фабрика "Леденика") облага (престъпление по чл.282  във връзка с чл.20, ал.3 от НК). Разговорът бе широко отразен в средствата за масово осведомяване.
С уважение,  проф. д-р Велко Вълканов

Въз основа на писмото ми е образувана прокурорска преписка 5608/2012 г., възложена за проверка на Софийската градска прокуратура. С постановление от  13.07 2012 г. В. Илиева, прокурор при Софийска градска прокуратура, отказва да образува наказателно производство по прокурорска преписка 5608/2012 г.   

  Мотивите са толкова кратки,  че почти ги няма:

„След извършена  проверка от страна на наблюдаващия прокурор при СГП се установи, че по повод тези телефонни разговори в СГП е образувано досъдебно производство  срещу неизвестен извършител под № 70/2011 г. по описа на СГП. В него подробно  е изяснено налице ли са достатъчно доказателства да бъде привлечено конкретно лице към наказателна отговорност, като е даден отрицателен отговор на този въпрос. Производството е спряно на основание чл. 244, ал.1, т.2 от НПК”

По разпореждане на Върховната касационна прокуратура преписката е изпратена на  Апелативна прокуратура – София за извършване на  служебна проверка по реда на чл. 46, ал. 3 от НПК.

На  25.10.2012 г. Т. Поповска, прокурор при Софийска апелативна прокуратура, издава постановление, с което потвърждава постановление на  Софийска градска прокуратура т 13.07.2012 г. за отказ от образуване на наказателно производство по прокурорска преписка № 5608/2012 г.

Мотивите този път са по-пространни, но и по-неясни:

По разпореждане на  Върховна касационна прокуратура в Апелативна прокуратура – София, е постъпила прокурорска преписка 5608/2012 г. по описа на Софийска градска прокуратура за извършване на служебна проверка по реда на чл. 46, ал.3 от НПК на постановление от 13.07.2012 г. за отказ от образуване  на наказателно производство. В писмото на ВКП е указано при проверката да се вземе под внимание и изложеното в сигнал  от 17.07.2012 г. от адв. Минчо Спасов до главния прокурор на
Р. България, присъединен към посочената преписка  след произнасяне с постановлението.

Преписка  № 5608/2012  г. по описа на  СГП е образувана въз основа на адресирана  до Главния прокурор и постъпила във ВКП по електронна поща статия на проф. Велко Вълканов, озаглавена „Политическото безсрамие в действие”, публикувана във вестник. „Нова зора” от 05.06.2012 г. В статията се поставя въпросът за „наказателна отговорност н г-н Бойко Борисов – министър-председател на Република България, който в състоял се през м. януари  2011 г. телефонен разговор с г-н Ваньо Танов – директор на Агенция „Митници”, умишлено склонявал последния да наруши, респ. да не изпълни  служебните си задължения с цел да набави  за  собственика на бирена фабрика „Леденика” облага – престъпление по  чл.282 вр. чл. 20, ал.3 от НК”.

… Постановлението на  СГП от 13.07.1012 г. е правилно и законосъобразно. В съответствие с предвиденото в  разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т.6 от НПК наблюдаващият прокурор е отказал образуване на досъдебно производство поради наличието на неприключено наказателно производство за същите обстоятелства, касаещи телефонен разговор между  г-н Бойко Борисов и г-н Ваньо Танов…Налице е основание за потвърждаване на посоченото постановление”.

След като извършил проверка, наблюдаващият прокурор при СГП е установил, че по повод сочения в статията на проф. Вълканов  телефонен разговор  между г-н Бойко Борисов и г-н Ваньо Танов  в СГП е образувано досъдебно производство  пр.пр. № 70/2011 г.  срещу неизвестен  извършител, което е спряно на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК….”

Трудно е да се разбере какво искат да ни кажат уважаемите представители на прокуратурата.

            Най-напред се твърди   (в постановлението на градската прокуратура),     че  нямадостатъчно доказателства да бъде привлечено конкретно лице към наказателна отговорност”.  Не се казва обаче  за кои обстоятелства по случая доказателствата не са достатъчни. Неясно остава кои твърдения в моята статия се оспорват? Не е ли вярно, че между г-н Б. Борисов и  г-н В. Танов се е състоял разговор по повод започнала ревизия в бирената фабрика „Леденика”? Не ли вярно, че г-н Б.Борисов е наредил на г-н В.Танов да прекрати започналата ревизия в „Леденика”? И най-после поставя ли се под  съмнение тезата,   че като е разпоредил на г-н В. Танов да прекрати ревизията  в „Леденика”,   г-н Б. Борисов е осъществил състава на престъплението по чл.282 от НК? На  нито един от тези въпроси градската прокуратура не дава отговор.

Заедно с това се заявява (и в двете постановления),  че  производството е спряно  на основание  чл.244, ал.1, т. 3 от НПК,   т.е. защото „извършителят на престъплението не е разкрит”  Следователно  престъпление има,  но извършителят  му  за съжаление не е разкрит(?!)  Но къде търсят те този „извършител”, че не са го намерили? Не е ли ясно, че  става дума за „извършителя” г-н Б. Борисов, позволил си да дава нарушаващи закона указания на г-н  В. Танов?  Оказва се най-после, че  „за същите обстоятелства, касаещи телефонен разговор между г-н Бойко Борисов и г-н Ваньо Танов”   има „неприключило наказателно производство”. Но  ако „за същите обстоятелства” е образувано”  съответно наказателно производство, защо то все още не е приключено? Да не би представителите на прокуратурата да смятат, че случаят представлява фактическа и правна сложност?!

            Преднамерено създадената мъглявина е все пак достатъчно прозрачна, за да се види, че прокуратурата просто не желае да възбуди наказателно производство срещу   г-н Б. Борисов. Има следователно не отказ да се образува съответно наказателно производство, а отказ от правосъдие. Това за една правова държава никак не е ласкателно. Всъщност държава ли е държавата,  в която няма правосъдие?

 

Статията е публикувана на 6 март. 2013 г. във в-к „Дума”

        

             А това е писмото, което изпратих на г-н Цацаров.

             Уважаеми г-н Главен прокурор!
На 14 юни 2012 г. изпратих на г-н Борис Велчев, тогава Главен прокурор, статия, в която предлагах да се потърси наказателна отговорност от г-н Бойко Борисов по чл.282 от НК. В отговор получих две постановления - от СГП и от Апелативна прокуратура-София. И в двете постановления не намерих ясен отговор на въпроса дали  г-н Бойко Борисов е извършил посоченото от мен престъпление. Поради това се виждам принуден да се обърна към Вас с настоятелна молба да се подложи на необходимото  сериозно обсъждане поставеният  от мен въпрос.  С оглед на изложеното Ви изпращам своята статия "Държава ли е държавата, в която няма правосъдие".
С уважение, проф. д-р Велко Вълканов, София, ж.к. "Младост-1", бл.44-А, ап.38, тел. 974-33-74.

           На  7.02.2013 г изпратих  по електронната поща тази статия на новия главен прокурор г-н   Цацаров. Както разбрахме, тези дни г-н Цацаров е разпоредил проверка по случая, предмет на  статията.  Остава да видим какъв този път ще бъде отговорът на прокуратурата. 

 

Брояч на посещенията
Контакти: bas-os@bas-bg.org