БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

 

П

Парламентарни избори (Parliamentary elections)
Партизанска война (Partisan war)
Партизански методи на водене на война (Guerrilla warfare)
Преместване на лица (Displaced persons)
Преселване (Resettlement)
Плурализъм (Pluralism)
Погром (Pogrom)
Подривна дейност (Subversive activity)
Показател за физическото качество на живота
(Physical quality of life index)
Показател на човешкото развитие
(Human development index)
Политически права (Political rights)
Политически затворник (Political prisoner)
Политическо насилие (Political violence)
Политическо правонарушение (Political offence)
Политическо убийство (Political killing)
Политическо убийство (на обществен деец) (Assassination)
Политическо участие (Political participation)
Полиция (Police)
Полувоени формирования (Paramilitary forces)
Посредничество (Mediation)
Похищение с цел откупване(Kidnapping)
Права на малцинството (Minority rights)
Права на неприкосновенност (Rights to integrity)
Права на човека (Human rights)
Право (Right)
Право на живот (Right to life)
Право на защита на здравето (Right to health)
Право на независимост на съдебната власт
(Right to independent judiciary)
Право на образование (Right to education)
Право на продоволствие (Right to food)
Право на работа(Right to work)
Право на свобода на пресата (Right to freedom of press)
Право на частен живот(Right to privacy)
Право на създаване на организации и защита на колективните права
(Right to organize and bargain collectively)
Презумпция за невиновност (Presumption of innocence)
Престъпления против човечеството
(Crimes against humanity)
Престъпност (Criminality)
Принудителен труд (Forced labor)
Принцип за върховенство на правото и закона
(Rule of law)
Пропаганда (Propaganda)
Пропорционално представителство
(Proportional representation)
Професионални съюзи (Trade union)
Процедури на обжалване (Appeal procedures)
Психологически методи на водене на война
(Psychological warfare)