БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

 

С

Самоопределение
(Self-determination)
Санкции
(Sanctions)
Сбор на факти
(Fact-finding)
Свобода
(Freedom)
Свобода на изразяване на мнение
(Freedom of expression)
Свобода на демонстрации
(Freedom of demonstration)
Свобода на информация
(Freedom of information)
Свобода на мирни събрания и асоциации
(Freedom of peaceful assembly and association)
Свобода на мисълта, съвестта и религията
(Freedom of thought, conscience and religion)
Свобода на предвижване
(Freedom of movement)
Свобода на пресата
(Freedom of press)
Свобода на религията
(Freedom of religion)
Секретна акция
(Covert action)
Систематична дискриминация
(Systemic discrimination)
Система на ценностите
(Values)
Смъртно наказание
(Capital punishment)
Смъртно наказание във въоръжени конфликти
(Death penalty in armed conflicts)
Смъртно наказние: гаранции
(Death penalty: safeguards)
Смъртно наказание: използвано към лица, не навършили 18 години
(Death penalty: application to persons under age of 18)
Смърт
(Death)
Смърт: класификация по вид
(Deaths: classification by type)
Смърт: класификация по официална версия
(Deaths: classification by official version)
Смърт: класификация по причини
(Deaths: classification by cause)
Съпротива
(Resistance)
Състояние на война
(State of war)
Социални права
(Social rights)
Справедливи условия на труд
(Fair working conditions)
Справедлив съд
(Fair trial)
Съдебна власт
(Judiciary)
Съдебно убийство
(Justitzmord)