Logo
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе

УСТАВ
НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ

УставИзменян и допълван на:
Националната конференция на БАС
(24 януари 1990 г.) ;
Първия конгрес (24 април 1993 г.) ;
Втория конгрес (17 юни 2000 г.) ;
Извънредния конгрес
(1 декември 2001 г.);
Третия конгрес (29 ноември 2003 г.).

Уставът е утвърден от Софийския градски съд с решение
№ 8 от 2 февруари 2004 г.

I. ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
на Българския антифашистки съюз

Чл. 1. (1) Българският антифашистки съюз (БАС) е доброволна, непартийна, национално-патриотична, демократична, масова обществена организация, която осъществява своята дейност върху основата на Конституцията, законите, исторически утвърдените демократични традиции, Устава и приетите решения.

(2) БАС е юридическа личност с нестопанска цел за общественополезна дейност.

(3) БАС е неразделна част от международното антифашистко движение. Той членува в Международната федерация на участниците в Съпротивата (ФИР) и сътрудничи с други международни и национални антифашистки организации и движения.

(4) БАС е приемник на Съюза на бойците против фашизма и на неговите хуманистични идеи и принципи.

Чл. 2. (1) БАС се бори против фашизма и неофашизма във всичките им проявления. Той защитава:

- еднонационалната определеност на България, нейния суверенитет и териториална цялост;

- хуманистичните ценности, основани върху социалната справедливост, демократичните принципи на обществото и чистотата на природата като общ дом на цялото човечество;

- правата и свободите на гражданите, закрепени в Конституцията и международните актове за правата на човека.

(2) БАС ратува за материалния и духовен възход на Родината и за нейното приобщаване към общоевропейските структури. Той работи за национално-патриотичното, демократичното и антифашисткото възпитание на своите членове и на целия български народ, за дружба с всички народи от Балканите, Европа и света – в името на мира, демокрацията и социалната справедливост.

(3) БАС се грижи за запазването и развитието на национално-историческото наследство, съхраняването и паметта за падналите за националното и социалното освобождение на нашия народ, за широко популяризиране сред народа – и особено сред младежта – на нашето героично минало.

(4) БАС съдейства за защитата на основните човешки права, за решаването на важни жизнени проблеми, включително и за социалната интеграция и личностната реализация на своите членове и съмишленици, както и на всички други граждани.

(5) БАС осъществява образователни, културно-просветни и други дейности от социално-нравствен характер в интерес на обществото.

Чл. 3. За постигането на своите цели и решаването на своите задачи БАС сътрудничи с всички демократични партии, обществени организации и движения в страната и в чужбина

II. ЧЛЕНСТВО В БАС

Чл. 4. (1) Членството в БАС е доброволно и индивидуално.

(2) Член на БАС може да бъде всеки пълнолетен гражданин, който приема неговия устав, членува в едно от дружествата му и плаща членски внос.

(3) Членовете се приемат от дружествата на БАС въз основа на лична молба, без ограничения за партийна принадлежност, социално положение, образование, етнически произход и религиозни убеждения.

(4) БАС може да участва в учредяването на юридически лица с нестопанска цел, запазвайки организационна и юридическа самостоятелност.

Чл. 5. (1) Членството в БАС се прекратява при смърт, отказ от членуване или изключване.

(2) Изключването става по решение на дружеството, а в изключителни случаи – от Централния съвет на БАС.

Чл. 6. (1) Всеки член на БАС има право да:

- избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза;

- участва в цялостния живот на съюза;

- иска и получава информация от ръководните органи на съюза на всички равнища;

- изисква от тях съдействие за осъществяване на свои основни права и за решаване на важни свои жизнени проблеми.

(2) За изключителни заслуги към антифашисткото движение член на БАС може да бъде избран за почетен председател на областната (градска) и общинска (районна) организация от съответната отчетно-изборна конференция. Той има правата на член на съответния съвет.

Чл. 7. Всеки член на БАС е длъжен да:

- спазва устава;

- участва в борбата срещу всякакви прояви на геноцид, фашизъм и неофашизъм;

- работи за национално-патриотичното, демократичното и антифашисткото възпитание на българския народ;

- участва активно в живота на съюза и изпълнява творчески приетите решения.

III. МЕСТНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА БАС

Чл. 8.(1) Местни структури на БАС са дружествата,клубовете по интереси, общинските, районните, градските и областните организации.

(2) Областните, градски и общински (районни) организации са клонове на БАС.

Чл. 9. Основна организационна единица на БАС е дружеството, което се изгражда на териториална основа - и клубовете по интереси.

Чл. 10. Дружеството на БАС се състои от най-малко три члена. Когато на съответната територия не е налице необходимият брой лица за създаване на дружество, желаещите могат да членуват в дружеството в най-близкото селище или в общинския център.

Чл. 11. Всяко дружество избира свое ръководство, състава и структурата на което то определя на събрание.

Чл. 12. (1) Делегати на дружествата от територията на дадена община избират на общинска конференция общински съвет и общинска контролно-ревизионна комисия.

(2) В градовете с районно деление се изграждат районни организации със свои райони съвети и контролно-ревизионна комисия. Районните организации са обединени в градска организация с градски съвет и контролно-ревизионна комисия.

(3) Общинските (районните) съвети на БАС ръководят цялостната дейност на дружествата от съответната територия. Те могат да създават при себе си постоянни и временни комисии.

(4) Към общинските, районните и градски организации могат да се създават клубове по интереси или други клонове.

(5) Общинските (районните) контролно-ревизионни комисии упражняват контрол за спазването на Устава и върху финансово-деловодната дейност на общинските (районните) съвети и дружествата и предлагат съответни мерки.

Чл. 13. (1) Делегати на общинските (градските) съвети от територията на дадена област или град с районно деление избират на областна конференция областни съвети и областни контролно-ревизионни комисии.

(2) Областните съвети координират цялостната дейност на общинските съвети от съответната територия. Те могат да изграждат постоянни и временни комисии.

(3) Областните съвети избират от своя състав председател и изпълнително бюро за оперативно ръководство на дейността на организацията.

(4) Областните контролно-ревизионни комисии упражняват контрол да се спазва уставът и върху финансово-деловодната дейност на областните, градските, районни и общински съвети и предлагат съответни мерки.

Чл. 14. Областната конференция избира делегати за Конгреса на БАС и делегирани членове на Централния съвет на БАС.

Чл. 15. Местните органи на БАС отчитат дейността си на общо събрание на дружествата и клубовете на съответната отчетно-изборна конференция.

IV. ВИСШИ ОРГАНИ НА БАС

Чл. 16. (1) БАС има колективен върховен орган - конгрес и управителен орган - Централен съвет

Чл. 17. (1) Конгрес се свиква венъж на три години.

(2) Конгресът се свиква от Централния съвет, а когато той не направи това – по инициатива на една десета от членовете на БАС.

(3) Делегатите запазват правата си до решението за свикване на следващ конгрес. При необходимост те провеждат заседание.

Чл. 18. Конгресът на БАС:

а) приема отчетите на Централния съвет и на Централната контролно-ревизионна комисия за изтеклия период;

б) приема, изменя и допълва Устава на БАС;

(в) Конгресът избира Централния съвет, председател на Централния съвет, Централната контролно-ревизионна комисия и председателя й. Ако избраният на конгреса председател си подаде оставката поради болест и други обстоятелства, предсдателят на съюза се избира от Централния съвет до следващия конгрес.

(г) Конгресът избира почетен председател на ЦС на БАС. Той има правата на член на Централния съвет.

(д) Разглежда и други актуални проблеми.

Чл. 19. (1) Датата, часът, мястото, дневният ред и нормата за представителство на конгреса се определят и обявяват от Централния съвет най-малко два месеца предварително.

(2) Уведомяването за решението на Централния съвет се извършва чрез печатния орган на съюза и с писмо до областните съвети. Решението за свикване се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на местата за обявления в сградите на централния съвет и областните съвети.

Чл. 20. Конгресът приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите делегати, а устава, неговите изменения и допълнения – с мнозинство от две трети от присъстващите делегати.

Чл. 21. Централният съвет на БАС се състои от 79 члена, от които 48 се избират от конгреса, а 31 от областните конференции: по 1 от всяка област, двама от Пловдивска област и трима от гр. София.

Чл. 22. Между конгресите БАС се ръководи от ЦС, а между заседанията на ЦС - от Изпълнителното бюро.

Чл. 23. Централният съвет:

(1) Избира първи зам.-председател и гл.секретар, секретари и членове на Изпълнителното бюро.

(2) Представлява БАС, както и определя обема на представителната власт на председателя и на членовете на Изпълнителното бюро.

(3) Централният съвет осигурява изпълнението на решенията на конгреса, разпорежда се с имуществото на организацията при спазване на изискванията на устава и действащите нормативни документи.

(4) Подготвя и внася в конгреса отчет за дейността на съюза.

Чл. 24. (1) Заседанията на Централния съвет се свикват от председателя и се ръководят от него. Председателят или Изпълнителното бюро са длъжни да свикат Централния съвет на заседание при писмено искане на 1/3 от членовете.

(2) Заседанието на Централния съвет е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят, но не по-малко от една трета от членовете му.

Чл. 25. Изпълнителното бюро на Централния съвет:

- подготвя материалите за заседанията на Централния съвет;

- организира изпълнението на плана на Централния съвет ;

- координира дейността на комисиите към Централния съвет;

- контролира изпълнението на решенията на Централния съвет и взема необходимите мерки за тяхното изпълненние;

- подпомага председателя на Централния съвет при определяне на неговите позиции в упражняване на представителните му задължения;

- осигорява взаимодействието с партии, организации, дружества и структури на гражданското общество.

Чл. 26. (1) Централната контролно - ревизионна комисия упражнява контрол да се спазва уставът и върху финансово - деловодната дейност на Централния съвет и предлага съответните мерки.

(2) Централната контролно - ревизионна комисия ръководи методически местните контролно-ревизионни комисии.

Чл. 27. (1) Към ЦС се изграждат комисии за оперативна работа по организационната, идеологическата, социалната, международната и други дейности. Съставът им се утвърждава от Изпълнителното бюро и може да включва и нечленове на ЦС. ИБ осъществява общо ръководство на комисиите.

(2) При Централния съвет се създава Център за работа с младежта, който работи по правилник, приет от Централния съвет.

V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 28. БАС се издържа от членски внос, дарения и други законни източници.

Чл. 29. Месечният членски внос се определя индивидуално, но не по-малко от 0,20 лева. Той се отчита на шест месеца.

Чл. 30 . Членският внос се разпределя, както следва:

а) 20% за дружествата (клубовете);

б) 30% за общинските (районните) съвети;

в) 20% за областните съвети;

г) 30% за Централния съвет.

Чл. 31 . За осъществяване на своята дейност БАС стопанисва общосъюзно движимо и недвижимо имущество, както и имущество, предоставено от областни и общински управи, юридически и физически лица.

Чл. 32. БАС може да създава фондове за цоциално подпомагане на своите членове и за други позволени от закона цели.

Чл. 33. (1) Финансовите средства и имуществото на БАС се ползват в съответствие с неговите цели и задачи и изискванията на законовите разпоредби.

(2) Редът за отчет на финансовите средства, стопанисването на имуществото и осъществяването на допълнителна стопанска дейност се урежда с наредба на Централния съвет.

VI. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. Ръководните органи на БАС на всички равнища се избират за срок от три години.

Чл. 35. Конгресът, конференциите, пленумите, събранията и заседанията в БАС са редовни, когато в работата им участват повече от половината от имащите право на глас. Когато към началото им не е налице необходимият брой участници, те могат да се отложат с един час. В този случай те се провеждат с колкото членове присъстват.

Чл. 36. Дружествата, организациите и органите на БАС приемат решенията си с явно или с тайно гласуване. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от участващите – освен когато уставът предвижда друго.

Чл. 37. (1) БАС се представлява пред държавните органи, международните организации и чуждите държави от своя председател, от заместник-председателите и от главния секретар.

(2) Председателите на комисиите и други техни членове могат по решение на ИБ да представляват ЦС в други обществени органи и организации, с които БАС развива съвместна дейност.

Чл. 38. БАС оказва всестранна помощ и съдействие на Международната фондация “Георги Димитров”.

Чл. 39. БАС има свой печатен орган – в. “Жарава”.

Чл. 40 . Членовете на БАС получават членска карта и значка.

Чл. 41. Денят на БАС е Втори юни - Денят на Ботев и падналите за националното и социалното освобождение на българския народ.

Чл. 42. Седалището на ЦС на БАС е в София ,
ул. “Позитано” № 20.

Чл. 43. За неуредени в устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Лого